REGULAMIN

REGULAMIN STRZELNICY

Obiekt przeznaczony jest do realizacji kursów, konsultacji, szkoleń, zawodów i treningów oraz prowadzenia i organizacji sportowych imprez strzeleckich zgodnie z poniższym regulaminem i według zasad organizacyjnych ustalonych przez firmę STRZELNICA FENIKS Bartłomiej Gudz.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRZELNICY

 1. Prowadzący strzelanie – INSTRUKTOR
 1. odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
 2. wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie a osobą towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu,
 3. prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy w której zamieszcza się następujące dane:
 • osoby indywidualne – imię i nazwisko, adres korzystającego ze strzelnicy,
 • numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeżeli nie posiada on pozwolenia na broń,
 • oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 1. Na strzelnicy zabrania się:
 1. osobą towarzyszącym i osobą korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczność z bronią bez zgody instruktora,
 2. używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy bez zgody jej użytkownika,
 3. spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem,
 4. palenia papierosów w pawilonie strzelnicy,
 5. wchodzenia z otwartym ogniem,
 6. Na strzelnicy w miejscu widocznym umieszcza się:
 1. regulamin strzelnicy,
 2. decyzje administracyjną zatwierdzającą regulamin strzelnicy,
 3. plan strzelnicy z oznaczeniem:
 • stanowisk strzeleckich,
 • punktu sanitarnego,
 • dróg ewakuacji,
 • wykazu sygnałów alarmowych,
 • informacji o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.
 1. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ

 1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskami strzeleckimi broń palną krótką nosi się rozładowaną, zabezpieczoną z otwartą komorą nabojową, schowaną w kaburze lub w pojemniku przeznaczonym do przenoszenia broni, obowiązkowo z odłączonym magazynkiem.

Broń palną długą nosi się rozładowaną, zabezpieczoną z otwartą komorą nabojową, lufą skierowaną pionowo do góry lub w pojemniku przeznaczonym do przenoszenia broni, obowiązkowo z odłączonym magazynkiem.

 1. Wyjmowanie broni odbywa się na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie instruktora prowadzącego strzelanie lub treningu strzeleckiego.
 2. Wszelkie czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotu będących celem na strzelnicy – miejsce bezpieczne,
 3. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie,
 4. Zakończenie strzelania zgłasza się instruktorowi prowadzącemu strzelanie,
 5. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli instruktorowi prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z otwartą komorą nabojową,
 6. Strzelanie i celowanie odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich do tarcz lub innych przedmiotów będącym celem na strzelnicy.

SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA STRZELNICY

 1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez instruktora prowadzącego strzelanie.
 2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
 3. Korzystanie ze strzelnicy z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 4. Trening bezstrzałowy dozwolony jest tylko w miejscach oznaczonych i wyznaczonych przez prowadzącego strzelanie.
 5. Po komendzie STOP lub PRZERWIJ OGIEŃ wydanej przez instruktora prowadzącego strzelanie lub inną osobę strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
 6. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wpuszczane tylko w wyjątkowych przypadkach (np. szkoleniowych) oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 7. Osoby naruszające regulamin, pracownik, instruktor może usunąć ze strzelnicy.
 8. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy tylko i wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów.